نکات گرامری مهم انگلیسی برای کنکور کارشناسی ارشد زبانشناسی(بخش سوم)

تهیه و تنظیم: مهدی سعید بنادکی

 

نکته 11: no  صفتی است که عدم وجود چیزی را نشان میدهد:   verb+ no+ noun                                    

There is no chair.

He has no passport.

اما none ضمیریست که بمعنای not any  و not one   است. زمانی ما از none استفاده میکنیم که اسمی را که none جانشین آن شده، قبلا تکرار شده باشد.

The children ate all the cookies. When I arrived, there were none.(none=no cookies)

They asked me to contribute some money but I had none.(none=no money)

 

نکته 12: افعال تمنایی: بعد از افعال زیر فعل دوم حتما بصورت ساده بکار میرود و برای منفی کردن آنها نیز هیچگاه از don’t استفاده نمی شود.

Demand                 recommend                 be necessary                insist                urge      

Be required                   require                       advise           be essential       suggest

Request                       be important                                                                                                   

The doctor recommended that he have surgery.

I suggest the he be ready on time.

The weatherman suggested that people not use highway 7.

The instructions ask that we not use a red pen.

 

نکته 13: آرزوی حال با فعل زمان گذشته بیان میشود:

John wishes that he had 1000$. (but he doesn’t)

Mary wishes that he lived in New York. (but she doesn’t)

همیشه در الگوی wish  بجای was  از were استفاده میکنیم:

He has often wished that he were older. (but he ‘s not)

I often wish that I were in Hawaii. ( but I’m not)

آرزوهای زمان گذشته با ماضی بعید بیان میشوند:

Ali wishes that he had studied more. ( but he didn’t)

They wish that they had gotten married before she went to Africa. ( but they didn’t)

 

نکته 14:   جملات شرطی نیز از سوالات مهم آزمون سراسری هستند. بطور کلی ما دو نوع جمله شرطی داریم: جمله شرطی واقعی و جمله شرطی غیر واقعی

جملات شرطی واقعی برای موقعیتهای واقعی بکار میرود و در این حالت در جمله شرط فعل زمان حال و در جمله جواب شرط فعل زمان آینده بکار میرود.

If he comes to school, I will give him your massage.

جملات شرطی غیرواقعی برای موقعیتهای غیر واقعی و غیر ممکن بکار میرود. این گونه جملات بر دو نوع هستند:

1-     اگر جمله شرطی برای زمان حال باشد در جمله شرط فعل زمان گذشته و در جمله جواب شرط یکی از افعال ناقص would, could, should,… همراه با فعل ساده بکار میرود.

If he studied, he could get good grades. ( he doesn’t study)

If he came to school, I would give him your massage. (he doesn’t come to school)

2-     اما اگر جمله شرطی برای زمان گذشته باشد در این حالت ما در جمله شرط ماضی بعید و در جواب شرط افعال ناقص would, could, should,… همراه با have و قسمت سوم بکار میروند.

If he had come to school, I would have given him your massage. (he didn’t come)

 

در حالت کلی هیچگاه would د ر if clause بکار نمیرود.

 

نکته 15: فعل دوم و نوع و حالت آن نیز در آزمون همیشه یکی دو سوال را بخود اخصاص میدهد.

بعد از افعال زیر فعل دوم بلافاصله و با to می آید:

Agree                 forbid                          mean                           care                             forget

Offer                decide                         hope                            plan                             deserve

Intend                    pretend                    fail                               learn                refuse

They deserve to be promoted.

He hope to see them again.

بعد از افعال زیر فعل دوم بلافاصله و با ing می آید:

Admit           deny           postpone             appreciate           enjoy

Practice        avoid        finish                  stop             cannot help

Keep                suggest            consider

She enjoyed meeting them.

I have never considered quitting my job.

 توجه داشته باشیم که سه فعل زیر با حرف اضافه to  بکار میروند و فعل بعد از آنها ing  دارد:

Be accustomed to – be opposed to – be used to

She was not used to living in a dormitory.

She used to smoke.

به تفاوت ساختار used to در دو جمله فوق توجه نمایید..

 

+ نوشته شده در شنبه هفتم دی ۱۳۸۷ساعت 13:19 توسط مهدی سعید بنادکی |