نکات گرامری مهم انگلیسی برای کنکور کارشناسی ارشد زبانشناسی(بخش اول)

تنظیم: مهدی سعید بنادکی

در اولین سری از این پستها به بررسی مطالب مربوط به Modifier میپردازیم. توجه داشته باشید که در هر مبحث من دو مثال برای شما آورده ام که مورد داخل پرانتز غلط است و صرفا برای مقایسه با مورد درست آورده شده است. البته مورد غلط با عبارت Wrong کاملا مشخص است.

 

نکته 1 : مصدر (Infinitive) شکل ساده فعل است با to. بیاد داشته باشید که بین شکل ساده فعل و to هیچگاه قید بکار نبرید.

They have decided to repeat the directions carefully again.

نکته 2: قیود زیر میبایستی تا حد امکان به فعل یا صفتی که در حال تعریف آن هستند، نزدیک باشند.

این قیدها عبارتند از: only, just, nearly, hardly, almost, scarcely, really…

We have only four hours to finish this. (Wrong: we only have four hours to finish this.)

She wants to take just one class. (Wrong: she just wants to take one class.)

To make him happy would be really impossible. (Wrong: to really make him happy would be impossible)

 همانطور که میبینید و مشخص است در مورد اول قید only فعل have را تعریف میکند و بنابراین بایستی به فعل نزدیک باشد و در مورد دوم قید just در مورد class است پس به کلمه class هم نزدیک است.

نکته 3: این نکته بسیار مهم است و در کمکور سراسری همیشه مورد سوال قرار گرفته است. همیشه بیاد داشته باشید که فاعل جمله اصلی بایستی با جمله واره ابتدایی یکسان باشد. به عبارت دیگر جمله واره ابتدایی فاعل جمله اصلی را مورد تعریف قرار میدهد. در انگلیسی به این موضوع dangling modifier گویند. به مثالهای زیر توجه کنید تا موضوع بهتر روشن شود:

Looking at his watch, Mr.Jones got up and left.

در جمله فوق Looking at his watch, به عنوان جمله واره ابتدایی شناخته میشود و Mr.Jones فاعل جمله اصلی است. حال میبینید که فاعل هر دو جمله یکسان است.

Who looked at his watch? Mr.Jones

Who got up and left?          Mr.Jones

و یا در جمله زیر John  فاعل هر دو جمله ابتدایی و جمله اصلی است:

Compared to his father, John is a tall man.

در کنکور سراسری معمولا فاعل دو جمله با هم یکسان نیست و همین نکته سوال است.

Running home from school, I was bitten by a dog.

(Wrong: Running home from school, a dog bit me.)

 در مثال فوق میبینید که برای یکسان نمودن فاعل در جمله واره ابتدایی و جمله اصلی، جمله اصلی مجهول شده است.

به مثالهای بیشتر توجه کنید:

When only a child, I was taken to the circus by my father.

(Wrong: When only a child, my father took me to the circus.)

 

Having hidden the key in his pocket, George left the room.

(Wrong: hidden in his pocket, George left the room with the key.)

 

To understand the directions, one must read them carefully.

(Wrong: to understand the directions, they must be read carefully.)

 

 

نکته 4: بعد از افعال حسی معمولا صفت بکار میرود. در کنکور سراسری بعد از افعال حسی قید بکار برده میشود که غلط است:

صفتهایی که بعد از افعال حسی بکار برده میشود را Predicate Adjectives گویند.

افعال حسی: feel, look, seem, appear, taste, smell, sound,…

The soup smells delicious.

The loud music sound bad to me.

 

نکته 5: میدانیم که دو اسم که پشت سر هم بکار رود میتوانند بعنوان صفت و موصوفف باشد یعنی اسم اول برای اسم دوم صفت است:

You are all language students.

حال نکات مهم این مطلب این است که:

هرگاه اسمی بعنوان صفت برای اسم دیگری بکار رود حالت جمع یا ملکی ندارد.

He is taking some history classes this semester.

(Wrong: He is taking some histories classes this semester.)

 

John turned in his term paper this morning.

(Wrong: John turned in his term’s paper this morning.)

+ نوشته شده در یکشنبه یکم دی ۱۳۸۷ساعت 13:7 توسط مهدی سعید بنادکی |